प्रस्तुत विषयमा अर्जुनधारा नगरपालिकाले जारी गरेको लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै आ.व. २०७७/०७८ का लागि यस अर्जुनधारा नगरपालिकाले जारी गरेका शिलबन्दी दरभाउपत्रहरुको खरिद गर्ने, बुझाउने र खोलिने मिति निम्न बमोजिम संशोधन गरिएको व्यहोरा सरोकारवाला सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।